KELSEY – CEO Letter

31/12/2018 (Tiếng Việt bên dưới)

Dear colleague,

Congratulations on becoming a member of Kelsey.

 • If you pass the 2 months probation, then you are the person who works hard and has a good attitude in work
 • If you pass the 4 months of work, then you are the person with good morals and are hardworking with good capacity
 • If you pass the 6 months of work, then you are the person with good morals, hardworking, talented
 • If you pass the first year of employment, you are the most talented person in the world of the field that you are doing.

We – Kelsey team is the most talented person in the world. Team Kelsey includes the talents of:

 • CEO
 • Architectural design
 • Graphic design
 • Construction engineers
 • Mechanical engineer
 • The investors
 • Marketing Expert
 • Marketing content Expert
 • Finance – Human Resources Expert

At Kelsey, we are changing the world:

 1. We help the world become more clean, greener with the invention of the world’s most modern waste treatment technology. This project is GREEN THE WORLD
 2. We create new trends in architectural design and construction so you can live in more beautiful homes and most importantly, you feel happy and cozy. This project is KELSEY ART 99
 3. As the first professional consulting company, we always have a solution to the hardest problem of enterprises and governments. The more difficult problem, we increasingly feel the excitement. If Kelsey does not resolve your problem, then this world has no personal, consulting firms that can solve your problem. This is a Consulting Service.
 4. Mergers and Acquisitions (M&A)

If you want to fly then fly with Kelsey!

 

Chào bạn,

Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của Kelsey.

 • Nếu bạn vượt qua được 2 tháng thử việc thì bạn là 1 người một người chăm chỉ và có thái độ tốt trong công việc
 • Nếu bạn vượt qua được 4 tháng làm việc thì bạn là 1 người có đạo đức tốt, chăm chỉ, có năng lực tốt
 • Nếu bạn vượt qua được 6 tháng làm việc thì bạn là 1 người có đạo đức tốt, chăm chỉ, có tài năng
 • Nếu bạn vượt qua được 1 năm làm việc thì bạn chính là người tài năng nhất trên thế giới này về lĩnh vực mà bạn đang làm.

Chúng tôi – team Kelsey là những người tài năng nhất trên thế giới này. Team Kelsey bao gồm những tài năng về:

 • Quản lý điều hành (CEO)
 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế đồ họa
 • Kĩ sư xây dựng
 • Kĩ sư cơ khí
 • Nhà phát minh khoa học
 • Chuyên gia Marketing
 • Chuyên gia sáng tạo nội dung Marketing
 • Chuyên gia tài chính – nhân sự.

Tại Kelsey, chúng tôi đang thay đổi thế giới:

 1. Chúng tôi giúp thế giới sạch hơn, xanh hơn với việc phát minh ra công nghệ xử lý rác thải hiện đại nhất thế giới. Đây là dự án – GREEN THE WORLD
 2. Chúng tôi tạo ra xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc, trong thi công xây dựng để bạn có thể sống trong những căn nhà đẹp hơn và quan trọng nhất là bạn cảm thấy vui vẻ, ấm cúng. Đây là dự án – KELSEY ART 99
 3. Là 1 công ty tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi luôn có giải pháp cho các vấn đề khó nhất của doanh nghiệp và chính phủ. Vấn đề càng khó, chúng tôi càng cảm thấy hứng thú. Nếu Kelsey không giải quyết được vấn đề của bạn, thì trên thế giới này không có cá nhân nào, công ty tư vấn nào có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Đây là dịch vụ Tư vấn.
 4. Mua bán – Sáp nhập (M&A)

Nếu bạn muốn bay thì bay cùng với Kelsey!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top