KELSEY – Company Culture

01/12/2018 (Tiếng Việt bên dưới)

Our company culture is centred around intergrity and a group of employees with a common goal who work hard and efficiently. We promote a positive working environment through teamwork, common goals,  company development and commitment in order to increase productivity and promote retention of our talented workforce.

KELSEY Consulting M&A encourages  distinguished, creative individuals based on mutual respect. We believe that setting up a company culture that is both professional and open-minded will help our clients feel comfortable when working with us. Our company culture is also important as we have a culturally diverse workforce – Vietnamese, American, Irish employees which gives us an international perspective on all aspects of our business.

 

VĂN HÓA CÔNG TY

Văn hóa công ty của chúng tôi tập trung xoay quanh lòng chính trực và một đội ngũ nhân viên có mục tiêu chung – những con người làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường tích cực thông qua tinh thần đồng đội, những mục tiêu chung, sự phát triển công ty và cam kết để nâng cao năng suất, duy trì nguồn nhân lực tài năng của chúng tôi.

KELSEY Consulting M&A khuyến khích những cá nhân khác biệt, sáng tạo dựa trên tự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng việc thiết lập văn hóa công ty vừa chuyên nghiệp vừa cởi mở sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng chúng tôi. Văn hóa công ty của chúng tôi cũng rất quan trọng vì chúng tôi sở hữu một lực lượng lao động đa dạng văn hóa – gồm nhân viên người Việt Nam, Mỹ, Chile, điều này mang lại cho chúng tôi quan điểm quốc tế về mọi khía cạnh của doanh nghiệp.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top