KELSEY – Freedom Day

20/12/2018 (Tiếng Việt bên dưới)

How to optimize resources, employing a small number of employees, but also able to accomplish a great deal of workload while ensuring the health and well-being of employees is always challenging for many business.  The concept of “free Friday”, “ordinary Friday”, … is no stranger to modern office people, especially in high creative industries like: architecture, design, programming, graphics, … Each company will have its own regulations on this day: free clothes, free time to do work, workplace freedom… all aimed at enhancing creativity, creating new, comfortable for each individual in the work.

Kelsey is also a company with such special HR management. On the Friday at Kelsey, the staffs at the company can decide:
  • What clothes to wear? A personal fashion show will be started at the begining hours on that day.
  • Where to work? In the office, in café, in a bed or anything.
  • What time to start and stop? As long as you have 8 working hours and do good results. You can start at 4AM and end at 12AM, or 14PM to 22PM. You can also decide what working posture – sitting, lying, standing or both working and eating… are OK.

Friday at Kelsey is a colorful day. It can be empty with only a secretary in the office, or full and vibrant with the spirit of freedom from speech to personal style by an OVER NORMAL WAY. Friday at Kelsey gathers individuals that have just left the bed, dressing gossip, blazing by freedom style with any meeting suddenly. It can also be a private gatherings of close-knit associates in the office without having to worry about their colleagues. All of these can happen!

So an atmosphere like that, do you want to join?

 

 

NGÀY THỨ SÁU TỰ DO TẠI KELSEY

Bài toán làm thế nào để tối ưu hoá nguồn nhân lực: sử dụng một số lượng nhân sự đủ vừa có thể hoàn thành một khối lượng công việc lớn vừa đảm bảo về sức khoẻ và trạng thái tinh thần của nhân viên luôn là thách thức đối với nhiều công ty. Khái niệm “Ngày thứ sáu tự do”, “Ngày thứ sáu thường phục”… đã không còn xa lạ gì đối với dân văn phòng hiện đại, đặc biệt trong những ngành đòi hỏi tính sáng tạo cao: kiến trúc, thiết kế, lập trình, đồ hoạ… Mỗi công ty sẽ có những quy định riêng vào ngày này: tự do trang phục, tự do thời gian làm việc, tự do nơi chốn làm việc… Tất cả nhằm vào mục đích tăng cường tính sáng tạo, tạo sự mới mẻ, thoải mái cho mỗi cá nhân trong công việc.

Kelsey cũng là một công ty với cách quản lý nhân sự đặc biệt như vậy. Vào ngày thứ sáu tại Kelsey, nhân viên trong công ty có thể tự do quyết định rằng:

  • Mình sẽ mặc trang phục gì? Show trình diễn thời trang cá nhân bắt đầu ngay từ đầu giờ làm việc!
  • Bạn sẽ làm việc ở đâu? Lên văn phòng, ra quán cafe, trên giường ngủ hay trong phòng làm việc ở nhà…
  • Thời gian bắt đầu và kết thúc? Miễn là bạn đảm bảo đủ 8 giờ làm việc và hoàn thành tốt công việc được giao. Bạn có thể bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc lúc 12h trưa, hoặc từ 14h chiều đến 22h tối. Bạn cũng có thể tự do quyết định tư thế làm việc – ngồi, nằm, đứng hay vừa làm vừa ăn… đều OK.

Ngày thứ sáu tại Kelsey là một ngày nhiều màu sắc. Nó vừa có thể trống vắng đến nỗi chỉ còn mỗi bạn thư ký văn phòng, hoặc đầy đủ và sôi động với tinh thần tự do từ ngôn luận đến phong cách cá nhân HƠN BÌNH THƯỜNG. Ngày thứ sáu tại Kelsey tập hợp những cá nhân mới rời khỏi giường, trang phục hoa hoè, loè loẹt đậm nét freedom với những cuộc họp bất chợt. Nó cũng có thể là buổi tụ tập riêng của những nhóm cộng sự thân thiết tại văn phòng, vừa làm việc vừa tám chuyện mà không có sự e dè với các đồng nghiệp khác… Tất cả đều có thể xảy ra!

Một không khí làm việc như vậy, bạn có muốn tham gia?

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top