Is it worth spending money on hiring a strategic consultant for business?

21/02/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

In 1926, when James O. McKinsey and his co-founder established McKinsey & Company, he could not even imagine that it would contribute to so many successes and failures of so many businesses around the world. The world’s largest international consulting company has launched strategies for many governments but also gave a company the wrong information resulting in a collapsed 4.3 billion USD deal in South Africa for ignoring legal risks. This raises a question for businesses around the world whether hiring a strategy consultant is a risky decision!

In 2018, when KELSEY Consulting M&A was born, it watched the movement of strategic consulting in the world and insisted that it will always be a wise choice if you use the right excellent consultant which comprehend and be able to solve your business’ problems in the best way.

While the competition between businesses is growing strongly to gain market share, increase efficiency, and resolve crises, they need a consultant that has an expertise and knowledge about direct strategies.

Up to now, the consulting industry in Vietnam has viewed many consulting companies based on brand, management, communication, as well as the penetration in domestic market of many foreign companies. Because there is no good assessment about the consulting industry in Vietnam, local companies often choose foreign consultants. But do foreign consultants really understand culture, economics or law in the country? Are you risking and using a worth strategic consultant?

Our staff not only includes Vietnamese but also International experts at KELSEY Consulting M&A with a global perspective and the ability to deeply understand the culture, people, business… will offer you the best solutions to orientate for the development of businesses and government in Vietnam.

Contact KELSEY Consulting M&A for more information.

 

CÓ ĐÁNG BỎ TIỀN ĐỂ THUÊ NHÀ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP?

Năm 1926, khi James O. McKinsey cùng cộng sự thành lập McKinsey & Company có thể cũng không hình dung rằng nó sẽ đóng góp vào nhiều thành công cũng như thất bại lớn cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Công ty tư vấn doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu này từng đưa ra các chiến lược cho nhiều chính phủ nhưng cũng từng “ngã ngựa” với thương vụ 4.3 tỉ USD tại Nam Phi vì bỏ qua rủi ro pháp lí. Điều này đặt ra câu hỏi cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới rằng việc bỏ tiền thuê nhà tư vấn chiến lược kinh doanh có phải là một quyết định mạo hiểm không?

Năm 2018, khi KELSEY Consulting M&A ra đời đã quan sát sự chuyển động của ngành tư vấn chiến lược trên thế giới và khẳng định rằng đó sẽ luôn là một lựa chọn sáng suốt nếu bạn sử dụng đúng nhà tư vấn tài giỏi, thấu hiểu và có khả năng giải quyết tốt nhất các vấn đề của doanh nghiệp bạn.

Trong khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt để chiếm lĩnh thị phần, nâng cao hiệu quả và giải quyết khủng hoảng, họ cần một nhà tư vấn có cái nhìn khách quan và bao quát để định hướng chiến lược.

Đến nay, ngành tư vấn tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều công ty tư vấn về thương hiệu, quản trị, truyền thông… cùng với sự xâm nhập thị trường nội địa của nhiều công ty nước ngoài. Do không đánh giá tốt về ngành tư vấn tại Việt Nam nên các công ty trong nước vẫn thường lựa chọn nhà tư vấn nước ngoài. Tuy nhiên, nhà tư vấn nước ngoài có thực sự thấu hiểu văn hóa, kinh tế, pháp luật trong nước hay không? Bạn có đang mạo hiểm và sử dụng nhà tư vấn chiến lược một cách đáng đồng tiền?

Đội ngũ nhân viên không chỉ gồm các chuyên gia Việt Nam mà cả quốc tế tại KELSEY Consulting M&A với cái nhìn toàn cầu và khả năng thấu hiểu sâu sắc văn hóa, con người, doanh nghiệp… sẽ đưa ra các giải pháp tốt nhất, định hướng cho sự phát triển của các doanh nghiệp và chính phủ tại Việt Nam.

Liên hệ với KELSEY Consulting M&A để được chia sẻ và giải đáp!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top