Jenny Tran’s Quotes About: Genius, Love, Art, Business, Politic, Integrity

09/09/2019

 

1. A true genius with true love in their heart will create true art.
Thiên tài đích thực có tình yêu đích thực trong trái tim sẽ tạo nên nghệ thuật đích thực.

2. Due to the unpredictability  of the economy and external impacts, building a country with a foundation of integrity is the only way to ensure the development and sustainability of society.
Chính sự không thể đoán trước được của nền kinh tế và các tác động ngoại lai, nên việc xây dựng một đất nước với nền tảng về sự chính trực mới là con đường duy nhất đảm bảo sự phát triển và bền vững của xã hội.

3. In business, if you have the differences, you have the right to price the product, otherwise your product will be priced by the market.
Trong kinh doanh, nếu bạn có sự khác biệt thì bạn có quyền định giá sản phẩm, nếu không thì sản phẩm của bạn sẽ bị thị trường định giá.

4. The limitations of the CEO will become the limitations of the company.
Giới hạn năng lực của CEO sẽ giới hạn năng lực của công ty.

5. True art is an intersection at the top of an integrity heart and a genius mind.
Nghệ thuật là giao điểm trên cao của một trái tim chính trực và một khối óc thiên tài.

6. A true genius is an inventor who uses their heart to think.
Thiên tài toàn năng là một nhà phát minh luôn dùng trái tim để tư duy.

7. The perfect city of the future is a city that cares about healthy, connectivity and beauty.
Thành phố của tương lai là một thành phố quan tâm đến sức khỏe, sự kết nối, và vẻ đẹp.

8. The mission of  school is to enlighten the soul and the mind for people.
Sứ mệnh của trường học là khai sáng cho tâm hồn và trí tuệ của mỗi con người.

9. It is essential to have a lawyer in the operation of a business, not to prevent a legal crisis, but you will always be proactive in all legal situations.
Không thể thiếu Luật sư trong sự vận hành của một doanh nghiệp, không phải để ngăn chặn khủng hoảng pháp lý, mà là bạn sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống pháp lý.

10. Integrity is honest and fighting.
Chính trực là trung thực và đấu tranh.

11. Honesty and integrity – are the foundation of human and social development.
Trung thực và chính trực – là nền móng của con người và sự phát triển xã hội.

12. Simplicity is the pinnacle of popular art.
Sự đơn giản là đỉnh cao của nghệ thuật đại chúng.

13. Integrity is the best policy.
Chính trực là chính sách tốt nhất.

14. When you spend a huge amount of money but not achieving true art, you turn yourself into a clown in circus, not a talented businessman.
Càng “đốt tiền” nhiều mà cuối cùng lại không có được giá trị nghệ thuật đích thực thì tự biến mình thành một thằng hề trong rạp xiếc, chứ không phải một doanh nhân tài năng.

15. At the macro level, when you don’t have integrity, it is better to make no decision and do nothing than to make bad decisions and do lots of things.
Ở tầm vĩ mô, khi bạn không có sự chính trực, thì việc không ra quyết định, không làm gì hết sẽ tốt hơn là ra quyết định sai và làm thật nhiều.

16. True art is always simple and delicate.
Nghệ thuật đỉnh cao thì luôn đơn giản và tinh tế.

17. If you don’t raise your standards, and take on new knowledge, I don’t expect you to change.
Nếu bạn không nâng tiêu chuẩn của bạn lên và đón nhận những kiến thức mới, thì tôi không kì vọng rằng bạn có thể thay đổi.

18.  In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing you can do is nothing, and the worst thing you do is the wrong thing.
Trong bất cứ khoảnh khắc nào bạn phải đưa ra quyết định, điều tốt nhất là quyết định đúng, điều tốt thứ hai là không làm gì cả, và điều tệ hại nhất là quyết định sai.

19. True art is the mirror to see your soul.
Nghệ thuật đích thực là tấm gương để nhìn thấu tâm hồn bạn.

20. A true work of art must meet two requirements: Simplicity and Natural beauty.
Một tác phẩm nghệ thuật đích thực phải đáp ứng được 2 yếu tố: Sự đơn giản và Vẻ đẹp tự nhiên.

21. A true consultant always offer the right and the best solution.
Một nhà tư vấn đích thực luôn đưa ra các giải pháp đúng nhất và tốt nhất.

22. A true consultant is an Almighty genius who understands all fields: political, education, economic, accounting, music, cinema, literature, medicine, architecture.
Một nhà tư vấn đích thực là một thiên tài toàn năng am hiểu tất cả mọi lĩnh vực: chính trị, giáo dục, kinh tế, kế toán, âm nhạc, điện ảnh, văn chương, y khoa, kiến trúc.

23. A true consultant like a teacher will help your business be aware of your weaknesses.
Một nhà tư vấn đích thực như một người thầy sẽ giúp doanh nghiệp bạn nhận thức được những điểm yếu của mình.

24. To believe all Vietnamese can change the world is folly. To believe none is something worse.
Tin tất cả người Việt Nam có khả năng thay đổi thế giới là ngu xuẩn. Không tin có người Việt Nam nào có khả năng thay đổi thế giới là điều còn tồi tệ hơn.

25. True Art is the mirror to see the Truth and give the Right solution.
Nghệ thuật đích thực là tấm gương để nhìn rõ sự thật và đưa ra giải pháp đúng.

26. The three most important factors to lead this world to the right direction are: Free Media, Free Election, Free Market. But without the first factor, the world will go in the wrong direction forever.
Ba trọng số để dẫn dắt thế giới đi đúng hướng là: Truyền thông tự do, Bầu cử tự do và Thị trường tự do. Nhưng nếu không có trọng số đầu tiên, thế giới này sẽ mãi đi sai đường.

27.  True Art formula is the greatest formula of the 21st century that can solves all problems in the world.
Nghệ thuật đích thực chính là công thức vĩ đại nhất của thế kỉ 21, nó có thể giải quyết được tất cả các vấn đề trên thế giới.

28. Truth is the most perfect true artwork.
Sự thật là tác phẩm Nghệ thuật đích thực hoàn hảo nhất.

29. A person may have a very good overall achievement, but if he has a weakness, it will break everything.
Thành tích toàn diện của một người có thể rất tốt, nhưng nếu người đó có một điểm yếu, chính sự khiếm khuyết đó sẽ làm đổ vỡ tất cả.

30. Lack of faith will only lead to cowardice and mediocre results.
Sự thiếu niềm tin sẽ chỉ dẫn đến sự hèn nhát và những kết quả vô cùng xoàng xĩnh.

31. A failed business comes from a failed leader that is a liar.
Một doanh nghiệp thất bại bắt nguồn từ một nhà lãnh đạo giả dối.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top