KELSEY – M&A network for value and efficiency

11/02/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

M&A market is becoming more active in Vietnam. Accordingly, the business sector is also expanding with the value constantly increasing: from 215 million USD / business in 2009 – 2010 to 4.8 billion USD / business in 2017 – 2018, from bank restructuring contracts or merging state-owned enterprises to the bustling M&A market with real estate, manufacturing, consumer sectors… of large enterprises…

However, pricing for each M&A deal has never been a smooth story among businesses. Sell-sides always try to achieve the highest value for their products, their businesses. In the meantime, buy-sides are usually afraid of being cheated, being disadvantaged about money or terms. This situation still exists and continues because people always need to collect benefits for themselves as much as possible.

To overcome this situation, businesses need a third company with an objective perspective and ability to offer the best M&A plans. The consulting company will assess accurately the status of the business, the potential and structure of M&A deals to ensure the highest value for businesses and implement it fairly and transparently.

In addition, in order to carry out M&A deals in Vietnam, businesses must comply with many legal regulations on: Competition Law, Enterprise Law, Investment Law, Securities Law, Labor Law… It requires enterprises to scrutinize the terms and actions to make a legal M&A business; on the other hand shows the importance of each M&A decision as they impact on the development of the national economy.

Kelsey Consulting M&A was established with an important mission to make all the ideal M&A deals for domestic and foreign businesses come true. With a team of talented professionals in many fields: executive, architecture, human resources, marketing, investment, finance from Vietnam, the US, Chile… we support customers to value businesses in a accurate and truthful way, build sales profile, business survey, negotiate, advice on issues related to tax, law and accounting, capital arrangement, propose solutions to increase value and exploit the resonance benefits professionally. We are confident in understanding businesses, markets and giving you the best M&A options.

Kelsey Consulting M&A is currently a member of many prestigious business associations and organizations in Vietnam and around the world such as Amcham, Eurocham, VCCI, VBF. We have built and are constantly expanding our customer network with strategic partners to serve M&A and more. We support our customers to find, contact and select potential partners easily and appropriately. Accordingly, horizontal, vertical or combination mergers with terms and benefits will be established and implemented as a streamlined process only in Kelsey Consulting M&A.

At Kelsey Consulting M&A, you send your trust and receive value!

 

 

MẠNG LƯỚI M&A CHIẾN LƯỢC

Thị trường mua bán & sáp nhập đang ngày càng trở nên sôi động tại Việt Nam. Theo đó, lĩnh vực của các thương vụ cũng ngày càng mở rộng với giá trị không ngừng gia tăng: từ 215 triệu USD/ thương vụ vào những năm 2009 – 2010 đến 4,8 tỷ USD/ thương vụ vào độ 2017 – 2018, từ những hợp đồng tái cấu trúc ngân hàng hoặc hợp nhất các doanh nghiệp nhà nước đến thị trường M&A “trăm hoa nở rộ” với bất động sản, các ngành sản xuất, tiêu dùng… của các doanh nghiệp lớn…

Tuy nhiên, việc định giá cho mỗi thương vụ M&A chưa bao giờ là câu chuyện suôn sẻ giữa các doanh nghiệp. Người bán (sell-side) luôn ở trong tâm thế coi trọng sản phẩm của mình, doanh nghiệp của mình, vì thế họ nỗ lực đàm phán để đạt được giá trị cao nhất. Trong khi đó, người mua (buy-side) luôn lo sợ mình mua hớ sản phẩm, bị lừa, bị thiệt thòi về tiền bạc hay các điều khoản. Tình trạng này vẫn luôn tồn tại và tiếp diễn bởi vì con người ta luôn có nhu cầu thu về lợi ích cho mình, càng nhiều càng tốt.

Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp cần có bên thứ ba với góc nhìn khách quan và có năng lực đưa ra phương án M&A tốt nhất cho các bên. Đơn vị tư vấn sẽ đánh giá chính xác tình trạng của doanh nghiệp, tiềm năng, cấu trúc thương vụ M&A nhằm đảm bảo giá trị cao nhất cho các bên tham gia và triển khai thực hiện nó một cách công bằng và minh bạch.

Ngoài ra, để thực hiện các thương vụ M&A tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật về: Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Lao động,… Điều này một mặt đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét kĩ lưỡng các điều khoản và hành động để đảm bảo mua bán, sáp nhập hợp pháp; mặt khác cho thấy tầm quan trọng của mỗi quyết định M&A khi chúng tác động vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Kelsey Consulting M&A được thành lập với một sứ mệnh quan trọng là hiện thực hóa các thương vụ M&A lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với đội ngũ chuyên gia tài năng ở nhiều lĩnh vực: điều hành, kiến trúc, nhân sự, marketing, đầu tư, tài chính… từ Việt Nam, Mỹ, Chile… chúng tôi hỗ trợ khách hàng định giá doanh nghiệp một cách chính xác và trung thực, xây dựng hồ sơ chào bán, khảo sát doanh nghiệp, đàm phán, tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, luật pháp và kế toán, thu xếp vốn, đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị và khai thác được các lợi ích cộng hưởng một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi tự tin thấu hiểu doanh nghiệp, thị trường và mang đến cho bạn những lựa chọn M&A đỉnh cao.

Kelsey Consulting M&A hiện đang là thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức doanh nhân uy tín tại Việt Nam và trên thế giới như Amcham, Eurocham, VCCI, VBF…  Chúng tôi đã xây dựng và đang không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng với các đối tác chiến lược ở cả trong và ngoài nước để phục vụ M&A và hơn thế. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình tìm kiếm, tiếp xúc, chọn lọc các đối tác tiềm năng một cách dễ dàng và phù hợp. Theo đó, các loại hình sáp nhập ngang, dọc hay tổ hợp với các điều khoản, lợi ích cụ thể sẽ được thiết lập và thực hiện như một quy trình tinh gọn chỉ có tại Kelsey Consulting M&A.

Tại Kelsey Consulting M&A, bạn trao gửi niềm tin và nhận lại giá trị!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top