PROJECT: AN SINH – Gas Vapor Recovery System

03/11/2019 ( Tiếng việt bên dưới)

Proprietary invention gasoline vapor recovery system

 

 

1.Home:
•Recover 40% of natural gasoline
• Payback within 5 years

2. Equipment system
• Gas vapor tank
• Pressure generator
• Chiller
• Condensation tower
• Explosion proof electrical cabinets
• Explosion proof button
• Fire suppression device
• Capture with rubber
• Machine frames, pipelines of all kinds, clock, hoses, valve…

3. Investment estimates:
• Investment costs
• Gasoline price recovered
• Profit

4. Customer is using:
• All businesses trading in gasoline

5. Environmental impact:
• Discharged into a clean air environment
• Ensuring health for workers

 

 

 

 

Phát Minh Độc Quyền Hệ Thống Thu Hồi Hơi Xăng

 

1. Trang chủ
• 
Thu hồi 40% xăng tự nhiên
• Hoàn vốn trong vòng 5 năm

2. Hệ thống thiết bị
• Bồn chứa hơi xăng
• Máy tạo áp suất
• Máy làm lạnh
• Tháp ngưng tụ
• Tủ điện phòng nổ
• Nút phòng nổ
• Thiết bị chữa cháy
• Chụp bằng su
• Khung máy, đường ống các loại, đồng hồ, ống mềm, van…

3. Ứơc tính đầu tư 
Chi phí đầu tư
• Gía xăng thu hồi
• Lợi nhuận

4. Khách hàng sử dụng
Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

5. Tác động môi trường
• Thải vào môi trường không khí sạch
• Đảm bảo sức khỏe cho người lao động

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top