Real Education – Part 1: Mission Of The School

25/04/2019 (Tiếng Việt bên dưới)

In 2014, genius billionaire Elon Musk stopped his five children from attending the most most prestigious gifted schools in the world and transferred them to a secret school he founded named Ad Astra School and taught them by another way.
Also in that year, Mark Zuckerberg and his colleagues formed AltSchool Elementary School in Silicon Valley and taught them in their own way.

The question is, why don’t the most talented and richest people in the world choose a public education for their children?

Elon Musk and his children

While a public education always speaks for itself with the goal of developing talent, it actually proves that talented people do not appreciate public education. As Bill Gates dropped out of college, or Steve Jobs once shared: “I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out”.

Schools give us information, but they are mistakenly thinking that it is knowledge. Albert Eistein affirmed: “Information is not knowledge“. Because if it’s just information, you don’t have to go to school. Today, Google has done too well to provide this information.

We learn for the future, not for the past. Don’t try to cram a giant past into children’s head because every person’s brain can only connect excitement to a certain field of ​​knowledge that serves a basis to decode their future. Let’s help them realize the magic of their brains, teach them skills to handle problems and encourage them to find the way to the future by themselves.

Stop applying the formula, standards to children’s head and tell different minds that they must be developed equally! Stop creating “human products” that are similar to each other and believe that it is equal! Enlighten the own genius wisdom of each child! Encourage them to think and respect all differences!

The fact also shows that, by forcing learners into ranks of knowledge, achievements, qualifications, recognition… the public education accidentally killed human’s heart. When parents expected on their children too much, spent too much money for them to study and forced them to achieve results, the development of children has since been weighed down. They studied because of the false pride of the parents without knowing what they really want.

Here, teachers’ orientating and inspiring roles are also misleading. They praised and encouraged the obedient children who obey them, and hated hard-headed, slow-learning children. In that way, the public school created many “human products” that were false and weak.

The inventor Thomas Edison once wrote: “Thomas Alva Edison was an addled child that, by a hero mother, became the genius of the century”. Historically, you may remembered that Edison was not educated by the school, even rejected by the school. But it was his mother who created a special education, turning a child who was considered stupid to become a great man.

Throughout the development process of humanity, public schools have never really played an important role for people as you think. You have to get out of its big shadow, or the school will have to do differently!

Jenny Tran – CEO of Kelsey Consulting M&A said that: “The mission of school is to enlighten the soul and the mind for people“.

How schools achieve this mission, wait for part 2: The path of innovation for schools.

 

 

 

GIÁO DỤC THỰC SỰ – PHẦN 1:

SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG HỌC

Năm 2014, tỉ phú thiên tài Elon Musk cho 5 đứa con của ông ngưng học tại những ngôi trường năng khiếu danh tiếng nhất thế giới và chuyển chúng tới một ngôi trường bí mật do ông sáng lập mang tên Ad Astra School và dạy chúng theo cách khác đi.
Cũng trong năm này, Mark Zuckerberg cùng cộng sự thành lập trường tiểu học AltSchool ở thung lũng Silicon và dạy chúng theo cách của riêng họ.

Câu hỏi được đặt ra là, tại sao những người tài năng và giàu có nhất trên thế giới này lại không chọn lựa nền giáo dục đại chúng cho con mình?

Những đứa trẻ nhà Elon Musk

Trong khi nền giáo dục đại chúng vẫn luôn tự nói về mình với mục tiêu phát triển nhân tài, thì thực tế lại chứng minh rằng người tài không đánh giá cao nền giáo dục đại chúng. Như Bill Gates từng bỏ học đại học, hay Steve Jobs từng chia sẻ rằng: “Tôi chẳng có câu trả lời nào về việc sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó”.

Trường học cung cấp cho chúng ta thông tin, nhưng họ đang nhầm tưởng rằng đó chính là kiến thức. Albert Eistein khẳng định: “Thông tin không phải là kiến thức”. Bởi nếu chỉ là thông tin, bạn không nhất thiết phải đến trường học. Ngày nay, Google đã làm quá tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin này.

Chúng ta học vì tương lai chứ không phải học vì quá khứ. Đừng cố gắng nhồi nhét vào đầu con trẻ một quá khứ khổng lồ bởi bộ não của mỗi con người chỉ có thể kết nối niềm hứng thú với một vùng kiến thức nhất định, làm nền tảng để giải mã ẩn số về tương lai của chúng. Hãy giúp chúng nhận rõ điều kì diệu của bộ não mình, dạy chúng kĩ năng xử lý vấn đề và tự tìm đường đi đến tương lai.

Hãy thôi áp công thức, chuẩn mực vào đầu những đứa trẻ và bảo với những bộ óc khác nhau rằng: chúng phải được phát triển như nhau! Hãy thôi tạo ra những sản phẩm người na ná nhau và tin rằng: đó chính là bình đẳng! Hãy khai sáng trí tuệ riêng biệt trong khối óc thiên tài của mỗi đứa trẻ! Hãy khuyến khích chúng tư duy và tôn trọng mọi sự khác biệt!

Thực tế cũng cho thấy, bằng cách gượng ép người học vào những nấc thang kiến thức, thành tích, bằng cấp, sự công nhận… mà giáo dục đại chúng đã vô tình bức tử trái tim con người. Khi những ông bố bà mẹ quá kì vọng vào con cái, bỏ quá nhiều tiền cho con học và ép chúng phải đạt được kết quả nào đó, sự phát triển của những đứa trẻ từ đó đã bị đè nặng. Chúng học vì niềm tự hào giả tạo của cha mẹ mà không biết bản thân thực sự muốn gì.

Ở đây, vai trò định hướng và truyền cảm hứng của người thầy cũng sai lệch. Họ khen ngợi, khuyến khích những đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời họ, và ghét bỏ những đứa trẻ lì lợm, chậm tiếp thu. Bằng cách đó, trường học đại chúng đã vô tình tạo ra những sản phẩm người giả dối và yếu đuối.

Nhà phát minh Thomas Edison từng viết rằng:  “Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ“. Nhìn về lịch sử, bạn hẳn đã nhớ ra rằng, Edison không được giáo dục bởi trường học, thậm chí bị trường học chối bỏ. Nhưng chính mẹ của ông đã tạo ra một nền giáo dục đặc biệt, biến một đứa trẻ bị coi là đần độn trở thành vĩ nhân.

Trong suốt tiến trình phát triển của nhân loại, trường học đại chúng thực sự chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng đối với con người như bạn vẫn nghĩ. Bạn phải thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của nó, hoặc là trường học sẽ phải làm khác đi!

Jenny Tran – CEO của Kelsey Consulting M&A nhận định: Sứ mệnh của trường học là khai sáng cho tâm hồn và trí tuệ của mỗi con người”.

Làm sao trường học đạt được sứ mệnh này, hãy chờ đợi phần 2: Con đường đổi mới cho trường học.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top