KELSEY – Working environment

10/12/2018 (Tiếng Việt bên dưới)

Do you have random thoughts and strange ideas bizarre to the human social eye?
At KELSEY, you are a genius and you are worth standing at the same height as your thoughts.

Does Your company provide excellent quality products and services to society, but you cannot find a big customer for you? or your supply is very small, and you want to globalize your business?
At KELSEY, we are a member of the AMCHAM, VCCI, VBF, and boasts both domestic and international knowledge on how to conduct efficient work that gets results!

Steve Jobs thought to: “Think differently” and started with the promise of “1000 songs in your pocket” while the whole world was still listening to music on radios. Everyone thought he was crazy, yet look at the technology boom since his introduction of the IPod.

At Kelsey, we also think different, do different to change the world:

 1. We help the world more clean, more green with the invention of the world’s most modern waste treatment technology. This project is GREEN THE WORLD
 2. We create new trends in architectural design, in construction so you can live in more beautiful homes and  most importantly, you feel happy and cozy. This project is KELSEY ART 99
 3. As the first professional consulting company, we always have a solution to the hardest problem of enterprises and governments. The more difficult problem, we increased our excitement. If Kelsey does not resolve your problem, then this world has no personal, consulting firms that can solve your problem. This is a Consulting Service.
 4. Mergers and Acquisitions (M&A)

We – Kelsey team are the most talented person in the world. Team Kelsey includes the talent of:

 • CEO
 • Architectural design
 • Graphic design
 • Construction engineer
 • Mechanical engineer
 • The investor
 • Marketing Expert
 • Marketing content Expert
 • Finance – Human Resources Expert

At KELSEY, you are working with the world’s most talented person!

 

KELSEY – MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Bạn có nhiều suy nghĩ, ý tưởng kỳ lạ, kỳ quái trong mắt xã hội loài người?
Tại KELSEY, bạn là một thiên tài và bạn xứng đáng được đứng cùng tầm cao với suy nghĩ của bạn.

Công ty của bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tuyệt vời cho xã hội, nhưng bạn không thể tìm thấy một khách hàng lớn cho mình? Hay nguồn cung của bạn quá nhỏ và bạn muốn toàn cầu hóa doanh nghiệp?

Tại KELSEY, chúng tôi là thành viên của AMCHAM, VCCI, VBF, tự hào với kiến thức trong nước lẫn quốc tế trong việc tiến hành công việc một cách hiệu quả để đạt được kết quả!

Steve Jobs có thể: “Nghĩ khác đi” và bắt đầu với lời hứa “1000 bài hát nằm gọn trong túi bạn” trong khi cả thế giới còn đang nghe nhạc trên radio. Mọi người đều nghĩ ông ta bị điên, nhưng hãy nhìn vào sự bùng nổ công nghệ kể từ khi ông ấy giới thiệu về IPod.

Tại Kelsey, chúng tôi cũng nghĩ khác, làm khác để thay đổi thế giới:

 1. Chúng tôi giúp thế giới sạch hơn, xanh hơn với việc phát minh ra công nghệ xử lý rác thải hiện đại nhất thế giới. Dự án này là GREEN THE WORLD
 2. Chúng tôi tạo ra xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc, trong xây dựng để bạn có thể sống trong những căn nhà đẹp hơn và quan trọng nhất là bạn cảm thấy vui vẻ, ấm cúng. Dự án này là KELSEY ART 99
 3. Là công ty tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên, chúng tôi luôn có giải pháp cho những vấn đề khó nhất của các doanh nghiệp và chính phủ. Vấn đề càng khó, chúng tôi càng cảm thấy hứng thú. Nếu Kelsey không giải quyết được vấn đề của bạn, thì trên thế giới này không có cá nhân hay công ty tư vấn nào có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Đây là dịch vụ Tư vấn.
 4. Mua bán – Sáp nhập (M&A)

Chúng tôi – team Kelsey là những người tài năng nhất trên thế giới. Team Kelsey bao gồm những tài năng về:

 • Quản lý điều hành (CEO)
 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế đồ họa
 • Kĩ sư xây dựng
 • Kĩ sư cơ khí
 • Nhà phát minh khoa học
 • Chuyên gia Marketing
 • Chuyên gia sáng tạo nội dung Marketing
 • Chuyên gia tài chính – nhân sự.

Tại KELSEY, bạn đang được làm việc với những người tài năng nhất trên thế giới!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top